Regulamin

Regulamin

wersja z dnia 01.02.2020

I. Postanowienia ogólne

“Wieże widokowe polskich gór i pogórzy” to program odznak turystycznych, którego celem jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej, a także zachęcanie do świadomego poznawania polskich gór zgodnie z określonym planem, w tym przypadku związanym z wieżami i platformami widokowymi. Takich obiektów nie jest dużo, warto więc obejrzeć przynajmniej niektóre z nich.

Odznaki uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów, na których znajdują się wieże bądź platformy widokowe, a uwzględnionych w załączonym do niniejszego regulaminu wykazie.

Dla uproszczenia wszystkie obiekty widokowe (wieże i platformy) są w dalszej części regulaminu nazywane wieżami.

Okres zdobywania odznak nie jest ograniczony czasowo, szczyty zdobyte przed datą uruchomienia programu są brane pod uwagę. Do weryfikacji odznaki służy książeczka odznak prowadzona przez uczestnika programu (zdobywającego).

Do programu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wiek, natomiast weryfikacje odznak dzieci odbywają się od momentu ukończenia przez nie 3 lat – nie liczą się wcześniejsze zdobycze.

II. Zasięg terytorialny

Odznakę można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w pasie granicznym, o ile w wykazie znajdują się wieże widokowe znajdujące się poza granicami RP, ale umiejscowione w bezpośrednim pobliżu granicy.

Wykaz szczytów (wież) obejmuje obszar Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich.

III. Stopnie odznaki

Odznaka jest przyznawana w niezależnych obszarach górskich, za zdobycie odpowiedniej liczby obiektów (punktów) z załączonego do regulaminu wykazu.

Dla obszaru Karpat:

 • Popularna karpacka – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu
 • Brązowa karpacka – za zdobycie 15 obiektów (punktów) z wykazu
 • Srebrna karpacka – za zdobycie 30 obiektów (punktów) z wykazu
 • Złota karpacka – za zdobycie 50 obiektów (punktów) z wykazu

Dla obszaru Sudetów:

 • Popularna sudecka – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu
 • Brązowa sudecka- za zdobycie 15 obiektów (punktów) z wykazu
 • Srebrna sudecka – za zdobycie 30 obiektów (punktów) z wykazu
 • Złota sudecka – za zdobycie 50 obiektów (punktów) z wykazu

Dla obszaru Gór Świętokrzyskich:

 • Popularna świętokrzyska – za zdobycie 1 obiektu (punktu) z wykazu
 • Brązowa świętokrzyska za zdobycie 3 obiektów (punktów) z wykazu
 • Srebrna świętokrzyska – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu
 • Złota świętokrzyska – za zdobycie 7 obiektów (punktów) z wykazu

Lista obiektów (punktów) we wszystkich powyższych obszarach górskich obejmuje więcej punktów niż jest wymagane do zdobycia złotego stopnia odznaki. Wynika to z faktu, że lista ta będzie się zmieniać w zależności od budowy nowych wież, który jest procesem ciągłym. Uczestnikowi pozostawia się dowolność w zakresie doboru obiektów z listy do kolejnego stopnia odznaki.

Aktualizacja wykazu będzie polegała na dodawaniu kolejnych obiektów do listy, w miarę powstawania kolejnych wież. Szczyty będące już w wykazie, na których wieże widokowe będą likwidowane, nie będą z niego usuwane, aby zapewnić ciągłość i kontynuację zdobywania odznak dla osób, które przystąpiły do programu przed aktualizacją.

IV. Przystąpienie do programu

Aby przystąpić do programu odznak, należy wypełnić i zatwierdzić elektroniczną aplikację zgłoszeniową, a następnie uregulować opłatę za wpis. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej. Nie jest wymagany podpis elektroniczny / kwalifikowany.

Zatwierdzając aplikację zgłoszeniową kandydat akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Kandydat / uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznak, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Uczestnik programu może w dowolnym czasie zażądać modyfikacji, zastrzeżenia bądź usunięcia tych danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych.

Uczestnik programu wyraża również zgodę na publikację na stronie programu – w wykazie uczestników programu oraz na liście zdobywców – swojego imienia i nazwiska, podanej miejscowości zamieszkania oraz daty zdobycia odznak. Uczestnik programu ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia lub zanonimizowania swoich danych umieszczonych na stronie programu.

W wyniku złożenia poprawnej aplikacji do programu, administrator programu wyśle pocztą na adres podany przez uczestnika Książeczkę Odznak wraz z informacją o nadanym identyfikatorze uczestnika programu, a także odznakę programu.

V. Weryfikacja odznak

W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.

Honorujemy i zaliczamy wszystkie szczyty z wykazu zdobyte przed rejestracją w programie, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich potwierdzeń.

Odznaki są weryfikowane i muszą być wykupione stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana odznaka w programie. Nie ma możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni. Od tej zasady nie stosuje się żadnych odstępstw.

Do weryfikacji zdobycia odznak służy Książeczka Odznak prowadzona przez uczestnika, którą uczestnik otrzymuje po przystąpieniu do programu. W książeczce tej znajduje się miejsce na potwierdzenia terenowe oraz listy zdobytych szczytów do każdej odznaki.

Za potwierdzenie zdobycia szczytu są uznawane:

 • Fotografia przedstawiająca uczestnika programu pod wieżą, tak aby widoczny był uczestnik oraz sama wieża lub chociaż jej charakterystyczny fragment,
 • Pieczątka ze szczytu (o ile dostępna) lub z obiektu w pobliskiej miejscowości (np. sklepu, schroniska),
 • Poświadczenia przewodników i przodowników turystyki górskiej,
 • Zapis śladu GPS,
 • Relacja ze zdjęciami zamieszczona w prowadzonej przez siebie kronice.

Pieczątki i poświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione do weryfikacji w dedykowanej Książeczce Odznak, którą uczestnik otrzymuje w pakiecie startowym, a także w książeczkach i rejestrach innych programów (np. PTTK, PTT, KZKG RP, KGP lub innych odznak funkcjonujących w obszarze turystyki górskiej) albo innych kronik.

Do weryfikacji należy:

 1. wypełnić tabelę zdobytych szczytów znajdującą się w pierwszej części Książeczki Odznak,
 2. przesłać Książeczkę Odznak – pocztą tradycyjną na adres kontaktowy programu,
 3. na wezwanie Administratora programu przekazać potwierdzenia (zdjęcia, skany innych książeczek i kronik, zapisy GPS i inne) – na serwer udostępniony przez Administratora programu lub w inny uzgodniony z nim sposób.

Prosimy nie przesyłać oryginałów książeczek innych odznak, a jedynie ich skany lub zdjęcia.

Po weryfikacji Administrator programu skontaktuje się z uczestnikiem podając wysokość opłaty weryfikacyjnej, która zależeć będzie od liczby pozytywnie zweryfikowanych odznak oraz obejmować będzie również opłatę za przesłanie do uczestnika zweryfikowanej Książeczki oraz samych odznak.

Weryfikacja następuje w cyklach najdalej miesięcznych.

Uwaga – do uznania ujętego w wykazie szczytu za zdobyty nie trzeba wchodzić na wieżę! Wystarczy znaleźć się w jej bezpośrednim pobliżu. Nie zachęcamy, a wręcz odradzamy osobom mającym lęk wysokości, wchodzenie na konstrukcje wywołujące u nich dyskomfort. Oczywiście zdecydowanie odradzamy też wchodzenie na wieże lub podchodzenie blisko do obiektów zamkniętych, będących w złej kondycji technicznej lub wręcz zrujnowanych, a także przy niesprzyjającej pogodzie.

VI. Koszty

Aktualny wykaz kosztów znajduje się odpowiednio na www.goryiwieze.pl/rejestracja oraz www.goryiwieze.pl/weryfikacja.

VII. Kontakt z Administratorem programu

Adres kontaktowy programu:

Carto Odznaki Turystyczne
Skrytka pocztowa nr 11
ul. Belgradzka 42
02-792 Warszawa

Adres poczty elektronicznej dla zapytań ogólnych:  kontakt @ goryiwieze .pl

Korespondencja związana z zamówieniami i weryfikacją realizowana będzie wyłącznie drogą mailową (poczta elektroniczna).

Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.

VII. Bezpieczeństwo

Administrator programu nie ma wpływu i nie odpowiada za stan techniczny obiektów znajdujących się na szczytach znajdujących się w wykazie, ani na żadnych innych. Niektóre z obiektów są w złym stanie technicznym, wręcz w ruinie. Wejście na poszczególne obiekty lub przebywanie w ich pobliżu stanowi ryzyko uczestnika programu i Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia na obiektach i w ich okolicach, ani nigdzie indziej. Należy stosować się do zaleceń / zakazów właścicieli i opiekunów poszczególnych obiektów oraz wykazywać się stosowną dawką zdrowego rozsądku.

Dzieci uczestniczące w programie muszą podczas zdobywania odznak znajdować się pod opieką dorosłych, zgodnie z przepisami prawa.

Wszystkim uczestnikom programu zalecamy dbałość o bezpieczeństwo podczas wszelkich wypraw i wycieczek.

Załącznik

Wykaz szczytów