Regulamin

Regulamin

wersja z dnia 09.05.2021 , aktualizacja 14.06.2021 i 30.06.2021

 

I. Postanowienia ogólne

“Łowcy Widoków” to klub krajoznawczy, którego misją jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej, a także zachęcanie do świadomego poznawania różnych zakątków Polski.

Cel ten realizowany jest głównie poprzez wydawanie odznak turystycznych. Prowadzone przez klub odznakowe projekty tematyczne mają za zadanie wskazywać ich uczestnikom godne zobaczenia zakątki Polski i krajów ościennych. 

Klub krajoznawczy „Łowcy widoków” powstał z przemianowania i połączenia w okresie marzec-maj 2021 roku osobno funkcjonujących programów odznak „Wieże widokowe gór i pogórzy”, „Wieże widokowe niżu polskiego”, „Rozhledny Česka” oraz „Rozhľadne Slovenska”. Dotychczasowe listy uczestników tych programów składają się na ujednoliconą listę członków klubu (uczestników), a same programy odznak stanowią odtąd jedne z wielu projektów w klubie „Łowcy widoków”. 

Do klubu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wiek. Rodzicom i opiekunom dzieci (szczególnie małych) pozostawia się decyzję czy dziecko jest na tyle dojrzałe, aby mogło brać udział w projektach i aktywnościach klubowych, oczywiście pod stosowną opieką.

II. Projekty, odznaki, obiekty, książeczki

Członkowie klubu (uczestnicy) mogą zdobywać odznaki we wszystkich projektach tematycznych klubu.

Lista projektów tematycznych nie jest zamknięta i podlega zmianom (uzupełnieniom). 

Odznaki we wszystkich projektach uzyskuje się poprzez odwiedzenie miejsc, w których znajdują się interesujące obiekty bądź punkty widokowe, jednocześnie uwzględnionych w załączonych do niniejszego regulaminu wykazach.

Dla uproszczenia wszystkie miejsca / punkty widokowe /obiekty (wieże, doliny, wodospady, budynki i inne) są nazywane obiektami w dalszej części niniejszego regulaminu oraz w samych wykazach.

Do większości projektów dostępne są odznaki reprezentacyjne oraz dedykowane książeczki odznak, służące do zbierania potwierdzeń oraz weryfikacji. Odznaki reprezentacyjne oraz  książeczki odznak można nabyć w formie pakietu startowego podczas przystępowania do klubu (opis w rozdziale III. Przystąpienie do klubu) albo osobno.

III. Przystąpienie do klubu

Aby przystąpić do klubu ŁOWCY WIDOKÓW, należy wykupić dowolny z dostępnych w danej chwili pakietów startowych. Może to być pakiet dowolnego z projektów, składający się z książeczki odznak oraz odznaki (np. „Wieże widokowe Gór i pogórzy”, „Wieże widokowe niżu polskiego”, „Tatrzańskie Trio”).

Dla każdego nowego uczestnika (członka klubu) należy wykupić pakiet startowy.

Po zakupie pakietu startowego niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do klubu przez każdego z nowych uczestników.

Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wskazany po zakupie pakietu startowego. Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Niezależnie od rodzaju wykupionego pierwotnie pakietu startowego (książeczki i odznaki znajdujących się w zakupionym pakiecie), uczestnik może zdobywać odznaki ze wszystkich projektów z obszaru Polski, Czech i Słowacji, bez konieczności wykupywania innych pakietów startowych.

Zakup pakietu startowego dla innego projektu niż pierwszy zakupiony pakiet nie powoduje ponownego zapisu do programu. Służy on pozyskaniu książeczki odznak i odznaki reprezentacyjnej dla wybranego projektu.

Członek klubu (we wcześniejszych wersjach regulaminu zwany uczestnikiem programu) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznak, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Członek klubu może w dowolnym czasie zażądać modyfikacji, zastrzeżenia bądź usunięcia tych danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych.

Członek klubu wyraża również zgodę na publikację na stronie www klubu (lub poszczególnych projektów) – w wykazie członków klubu (lub uczestników projektu) oraz na liście zdobywców odznak – swojego imienia, podanej miejscowości zamieszkania oraz daty zdobycia odznak, a także nadanego numeru uczestnika i numeru weryfikacji. Członek klubu ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia lub zanonimizowania swoich danych umieszczonych na stronie www klubu (lub poszczególnych projektów).

W wyniku złożenia poprawnej aplikacji do programu, administrator programu wyśle mailem na adres podany w zgłoszeniu informację o nadanym identyfikatorze klubowym (nr uczestnika), zaś na podany przez uczestnika adres pocztowy wyśle wskazany pakiet startowy i ewentualne inne zamówione artykuły.

IV. Zasady zdobywania odznak

Okres zdobywania odznak nie jest ograniczony czasowo – obiekty odwiedzone przed datą uruchomienia projektu są brane pod uwagę. Przez „odwiedzenie” obiektu rozumie się przebywanie w danym miejscu, wejście na obiekt (budynek, konstrukcja) o ile jest to możliwe i bezpieczne, albo pobyt w niedalekiej od niego odległości (np. w zasięgu wzroku).

Do udziału w poszczególnych projektach nie jest niezbędne dysponowanie książeczką danego projektu (z dokładnością do zakupu tzw. pakietu startowego – opis w rozdziale IV. Przystąpienie do klubu). Można skorzystać z weryfikacji elektronicznej

Odznaki są przyznawane w niezależnych obszarach, za zdobycie odpowiedniej liczby obiektów (punktów) z załączonego do regulaminu wykazu.

W każdym obszarze może zdobycia w kolejności do pięciu stopni odznak:

 •  P  – popularna
 •  B  – brązowa
 •  S  – srebrna
 •  Z  – złota
 • PP – platynowa

Wykazy obiektów w obszarach poszczególnych odznak często obejmują więcej punktów niż jest wymagane do zdobycia najwyższego stopnia odznaki. Uczestnikowi pozostawia się dowolność w zakresie wyboru obiektów z wykazu do odwiedzenia w ramach określonych obszarów odznak.

Wykazy obiektów są aktualizowane. Aktualizacja polega wyłącznie na dodawaniu kolejnych obiektów i/lub modyfikacji ich nazw i innych danych. Miejsca, w których obiekty będą likwidowane, nie będą z niego usuwane – po to by zapewnić ciągłość i kontynuację zdobywania odznak dla osób, które przystąpiły do programu przed czasem usunięcia obiektu.

Liczba obiektów (pozycji z wykazu dla danej odznaki) niezbędna do uzyskania kolejnych jej stopni przedstawiona jest w zasadach zdobywania odznak specyficznych dla danego projektu.

Projekt: Wieże widokowe gór i pogórzy

Obszar / odznaka
Stopnie odznaki /
liczba obiektów
Linki
PBSZPP
Sudety515305075wykaz
Karpaty515305075wykaz
Góry Świętokrzyskie13579wykaz
Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska515305075wykaz
Wyżyny wschodnie i Polesie412254050wykaz

Projekt: Wieże widokowe niżu polskiego

Obszar / odznaka
Stopnie odznaki /
liczba obiektów
Linki
PBSZPP
Pobrzeża412254060wykaz
Pojezierza cz. zachodnia412254060wykaz
Pojezierza cz. wschodnia412254060wykaz
Niziny cz. zachodnia412254050wykaz
Niziny cz. wschodnia412254050wykaz

Projekt: Rozhledny Česka

Obszar / odznaka
Stopnie odznaki /
liczba obiektów
Linki
PBSZPP
Krkonoše-Jeseníky515305075wykaz
Karpaty412254060wykaz
Krušné hory412254060wykaz
Šumava310203040wykaz
Povodí Berounky a Česka tabule515305075wykaz
Česko-moravské vrchoviny515305075wykaz

Projekt: Rozhľadne Slovenska

Obszar / odznaka
Stopnie odznaki /
liczba obiektów
Linki
PBSZPP
Západopanónska panva36101525wykaz
Západné Karpaty515305075wykaz
Východné Slovensko36101525wykaz

Projekt: Tatrzańskie TRIO

Obszar / odznaka
Stopnie odznaki /
liczba obiektów
Linki
BSZ
Tatrzańskie doliny31020wykaz
Tatrzańskie wodospady3814wykaz
Tatrzańskie panoramy31020wykaz


V. Weryfikacja odznak

W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.

Honorujemy i zaliczamy wszystkie obiekty z wykazu zdobyte przed przystąpieniem do klubu, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich potwierdzeń w procesie weryfikacji.

Odznaki są weryfikowane i muszą być wykupione stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana odznaka. Nie ma możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni i pominięcia niższych. Od tej zasady nie stosuje się żadnych odstępstw.

Do weryfikacji zdobycia odznak służy książeczka odznak dla danego projektu prowadzona przez uczestnika (w formie papierowej) i/lub pobrany ze strony www programu plik elektroniczny dla określonego projektu (arkusz w formacie Excel). W książeczce znajdują się listy obiektów dla poszczególnych obszarów/odznak (do samodzielnego uzupełniania przez uczestnika w miarę aktualizacji wykazów na stronie www projektu) oraz zestawienia zdobytych przez uczestnika kolejnych stopni odznak.

Za potwierdzenie zdobycia obiektu są uznawane:

 • Fotografia przedstawiająca uczestnika na obiekcie lub przy obiekcie, tak aby widoczny był uczestnik oraz sam obiekt lub chociaż jego charakterystyczny fragment,
 • Pieczątka ze obiektu (o ile dostępna) lub z pobliskiej miejscowości (np. sklepu, schroniska),
 • Poświadczenia przewodników i przodowników turystyki górskiej,
 • Zapis śladu GPS,
 • Relacja ze zdjęciami zamieszczona w prowadzonej przez siebie kronice,
 • Potwierdzenia zdobycia innych odznak turystycznych, z których regulaminu wynika, że uczestnik musiał przebywać w miejscu lokalizacji danego obiektu,
 • Inne przekonujące dowody, w uzgodnieniu z Administratorem.

Pieczątki i poświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione do weryfikacji w papierowej Książeczce Odznak wybranego projektu, w uniwersalnej książeczce klubowej „Łowcy widoków”, a także w książeczkach i rejestrach innych projektów i organizacji (np. PTTK, PTT, KZKG RP, KGP, KČT, Klubu Gdzie Buty Poniosą lub innych odznak) albo innych kronik.

Do weryfikacji należy:

 1. wypełnić tabelę zdobytych obiektów znajdującą się w Książeczce Odznak (papierowej lub elektronicznej),
 2. przesłać Książeczkę Odznak:
  – arkusz excelowy – e-mailem na adres zamieszczony w instrukcji (zawartej w arkuszu),
  – ALBO książeczkę papierową – pocztą tradycyjną na adres kontaktowy klubu,
 3. na wezwanie Administratora przekazać potwierdzenia (zdjęcia, skany innych książeczek i kronik, zapisy GPS i inne) – na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Administratora programu lub w inny uzgodniony z nim sposób.

Prosimy nie przesyłać oryginałów książeczek innych odznak, a jedynie ich skany lub zdjęcia.

Po weryfikacji Administrator skontaktuje się z uczestnikiem podając wysokość opłaty weryfikacyjnej, która zależeć będzie od liczby pozytywnie zweryfikowanych odznak oraz obejmować będzie również opłatę za przesłanie do uczestnika zweryfikowanej Książeczki oraz samych odznak.

Weryfikacja następuje w cyklach najdalej miesięcznych.

Uwaga – do uznania ujętego w wykazie obiektu będącego budynkiem lub inną konstrukcją za „odwiedzony” nie trzeba na niego wchodzić! Wystarczy znaleźć się w jego bezpośrednim pobliżu. Nie zachęcamy, a wręcz odradzamy osobom mającym lęk wysokości, do wchodzenia na konstrukcje wywołujące u nich dyskomfort. Oczywiście zdecydowanie odradzamy też wchodzenie lub podchodzenie blisko do obiektów zamkniętych, będących w złej kondycji technicznej lub wręcz zrujnowanych, a także przy niesprzyjającej pogodzie.

VI. Zakupy, zwroty, reklamacje

Aktualny wykaz kosztów znajduje się odpowiednio na www.goryiwieze.pl/rejestracja oraz www.goryiwieze.pl/weryfikacja.

Uczestnik może w ciągu 14 dni od od wpłaty środków odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar (książeczka, odznaki, inne artykuły). Należy wówczas pocztą elektroniczną na adres podany w sekcji VII niniejszego regulaminu przesłać informację o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu otrzymanych przedmiotów na adres wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu zwracanych przedmiotów Administrator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę.

W przypadku otrzymania po zakupie przedmiotów uszkodzonych lub niepełnowartościowych, uczestnik może zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu reklamacji i potwierdzeniu jej zasadności Administrator w ciągu 7 dni roboczych uzgodni z uczestnikiem sposób wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrot kosztów.

VII. Kontakt z Administratorem klubu

Adres kontaktowy klubu:

Carto Odznaki
Skrytka pocztowa nr 11
UP 78, ul. Belgradzka 42
02-792 Warszawa

Adres poczty elektronicznej dla zapytań ogólnych:

Korespondencja związana z zamówieniami i weryfikacją realizowana będzie wyłącznie drogą mailową (poczta elektroniczna).

Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.

VIII. Bezpieczeństwo

Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za stan techniczny obiektów znajdujących się w wykazie, ani na żadnych innych. Niektóre z obiektów są w złym stanie technicznym, wręcz w ruinie. Wejście na poszczególne obiekty lub przebywanie w ich pobliżu stanowi ryzyko uczestnika i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia na obiektach i w ich okolicach, ani nigdzie indziej. Należy stosować się do zaleceń / zakazów właścicieli i opiekunów poszczególnych obiektów oraz wykazywać się stosowną dawką zdrowego rozsądku.

Dzieci uczestniczące w programie muszą podczas uczestniczenia w projektach (odwiedzania obiektów i zdobywania odznak) znajdować się pod opieką dorosłych, zgodnie z przepisami prawa.

Wszystkim uczestnikom zalecamy dbałość o bezpieczeństwo podczas wszelkich wypraw i wycieczek.

IX. Dane rejestrowe Administratora klubu

Carto Odznaki
Skr. poczt. 11
ul. Belgradzka 42
02-792 Warszawa

NIP: 5261088516
REGON: 
140593684

Załączniki

Wykaz obiektów

Polityka prywatności, przetwarzanie danych osobowych